ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

     MÔN THI SỞ: KINH TẾ HỌC (đợt 1)

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Câu 1 (2 điểm):

Những nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng độc quyền?

Phân tích việc quyết định sản lượng giá cả của nhà độc quyền thuần túy. (Vẽ đồ thị và giải thích).

Trong trường hợp một ngành cạnh tranh hoàn hảo được thâu tóm bởi một nhà độc quyền thì sản lượng giá cả trên thị trường thay đổi như thế nào? sao? (Vẽ đồ thị, giải thích).

 

Câu 2 (2 điểm):

Giải thích các nguyên nhân dẫn đến lạm phát trong ngắn hạn trên sở hình AD-AS.

Giải thích khả năng đánh đổi giữa lạm phátthất nghiệp? Sự đánh đổi này tồn tại trong ngắn hạn hay dài hạn?

 

Câu 3 (3 điểm):

Giả sử hàm cầu về sản phẩm của một doanh nghiệpdạng: P = 9500,5Q, trong đó PQ là giá cả và sản lượng. Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp này là:

TC = 2Q2 + 50Q + 1000.

 1. Doanh nghiệp nói trên là một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo?

 2. Viết phương trình biểu diễn TR, MR của doanh nghiệp.

 3. Viết phương trình biểu diễn FC, AVC, MC của doanh nghiệp này.

 4. Doanh nghiệp lựa chọn mức Q và P như thế nào nếu theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận?

 5. Doanh nghiệp lựa chọn mức Q và P như thế nào nếu theo đuổi mục tiêu tối đa hóa doanh thu?

 6. Nếu các điều kiện khác giữ nguyên, doanh nghiệp này sẽ phản ứng như thế nào nếu chi phí cố định của nó tăng thêm 500? Dựa vào kết quả được, Anh (Chị) hãy khái quát nguyên tắc phản ứng của doanh nghiệp khi chi phí cố định thay đổi.

Câu 4 (3 điểm):

Xét một nền kinh tế có các thông số sau:

      C = 10 + 0,8YD;     I = 5 ;    T = 0,2Y;       G = 40;

       X = 5                     M = 0,14Y

 1. Xác định mức chi tiêu tự định của nền kinh tế và hàm tổng chi tiêu?

 2. Xác định mức sản lượng cân bằng và số nhân trong nền kinh tế này?

 3. Tính mức tiêu dùng C, tiết kiệm quốc dân S và mức xuất khẩu ròng NX của nền kinh tế?

 4. Giả định đầutăng tới mức I = 10. Hãy xác định sản lượng cân bằng mới vẽ đồ thị minh họa.

 

                                           

Ghi chú:

 • Đề thi này gồm 2 trang

 • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

Tham khảo thêm: Làm thế nào đạt Điểm 10 môn Quy hoạch Tuyến tính