ĐỀ THI CAO HỌC NĂM 2015 – ĐỢT 2

MÔN: KINH TẾ HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm

 

PHẦN 1 (6 điểm, mỗi câu đúng được 0,2 điểm): CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT VÀ GHI VÀO TỜ GIẤY LÀM BÀI, VÍ DỤ: 1A, 2B, 3C…(Lưu ý: không chép lại đề thi).

 

1. Hàm cầu hàng hóa X có dạng: QDX =  ̶ 2PX + 5PY  ̶  3I + 7. Vậy, X và Y là 2 hàng hóa:

       a. Thay thế                      b. Bổ sung                        c. Độc lập                   d. Không câu nào đúng

 

2. Tiếp câu 1, có thể kết luận X là hàng hóa:

a. Thông thường            b. Bổ sung                         c. Độc lập                    d. Không câu nào đúng

 

3. Một cá nhân có hàm lợi ích dạng U = XY. Giá của hàng hóa X là 2$, giá của hàng hóa Y là 4$. Với thu nhập 240$, cá nhân này sẽ có kết hợp tiêu dùng tối ưu tại điểm:

      a. X= 30, Y = 60            b. X= 60, Y = 30               c. X= 40, Y = 20          d. X= 20, Y = 40

 

4. Khi tỷ lệ MRS giữa 2 hàng hóa là không đổi, đây là 2 hàng hóa:

     a. Thay thế                     b. Thay thế hoàn hảo         c. Bổ sung                    d. Bổ sung hoàn hảo

 

5. Co giãn của cầu theo giá cả hàng hóa khác mang dấu âm 2 thì hai hàng hóa đang xét là:

    a. Thay thế                      b. Bổ sung                          c. Độc lập                   d. Chưa xác định được

 

6. Khi cả cung và cầu đều tăng, so với mức cân bằng cũ, giá và lượng cân bằng mới sẽ:

    a. Giảm                           b. Tăng                                c. Không đổi              d. Chưa xác định được

 

7. Minh đạt mức tối đa hóa lợi ích của mình khi tiêu dùng hai hàng hóa là mỹ phẩm và giầy dép. Ích lợi cận biên của Minh cho mỹ phẩm và giầy dép tương ứng là 10 và 5. Nếu giá giày dép là $20 thì giá mỹ phẩm:

    a. đang tăng lên              b. đang giảm xuống             c. bằng $40                 d. bằng $10

 

8. Đường chi phí biến đổi có dạng:

a. Dốc lên từ trái qua phải, bắt đầu từ FC

b. Chữ U

c. Dốc lên từ trái qua phải, bắt đầu từ gốc tọa độ

d. Dốc xuống từ trái qua phải

 

9. Doanh nghiệp độc quyền luôn đặt giá bán:

    a. Nhỏ hơn chi phí cận biên                                                       c. Bằng chi phí cận biên

    b. Lớn hơn chi phí cận biên                                                       d. Không câu nào đúng

 

10. Câu nào trong các câu sau đây là đúng

   a. Hãng độc quyền luôn sản xuất với chi phí nhỏ nhất              b. Hãng độc quyền có thể bị lỗ

   c. Hãng độc quyền luôn đặt giá cao nhất                                    d. Hãng độc quyền không thể bị lỗ

11. Đường Engel mô tả mối quan hệ giữa:

      a. giá và lượng cầu                                                                 b. thu nhập và lượng cầu

      c. giá và lượng cung                                                               d. thị hiếu và lượng cầu

 

12. Hệ số co giãn của cầu theo giá càng lớn thì:

      a. càng có nhiều nguồn hàng hóa thay thế                              b. sản phẩm càng đặc biệt

      c. càng có nhiều nguồn hàng hóa bổ sung                               d. giá thị trường càng thấp

 

13. Quảng cáo đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo:

      a. Rất cần thiết                                                                        b. Không cần thiết

      c. Có thể có ích với 1 số doanh nghiệp                                   d. Không câu nào đúng

 

14. Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo tiết tục sản xuất khi:

      a. P > TCmin                      b. P > AVCmin                    c. P < ATCmin              d. P < AVCmin

 

15. Tại mức sản lượng có tổng chi phí bình quân đạt mức thấp nhất:

      a. AVC = AFC                b. MC = AVC                    c. P = MC                   d. MC = ATC

 

16. Khoản nào sau được coi là đầu tư trong kinh tế vĩ mô:

     a. Mua trái phiếu chính phủ                             b. Mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

     c. Mua nhà ở mới xây dựng                             d. Tất cả các câu trên đều đúng.

 

17. Một người mua chiếc xe trước đây hai năm với giá 45 triệu, bây giờ bán đi được 30 triệu. Để   bán được chiếc xe này phải trả tiền môi giới là 0,5 triệu. Hoạt động này làm GDP của năm bán xe:

      a. Giảm 45 triệu                                              b. Tăng 30 triệu

      c. Tăng 45 triệu                                               d. Tăng 0,5 triệu

 

18. Chỉ số điều chỉnh GDP tăng trong khi GDP thực tế giảm. Trong trường hợp này, GDP danh nghĩa sẽ:

      a. Tăng                                                            b. Giảm

      c. Không thay đổi                                           d. Chưa thể kết luận được

 

19. Nếu hiện tại GDP thực tế là 160 tỷ USD và 5 năm sau GDP thực tế là 200 tỷ USD thì tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 5 năm đó là:

      a. 4,56%                                                          b. 5%

      c. 25%                                                             d. Không đáp án nào đúng

 

20. CPI tăng cho thấy:

      a. Mức sống tăng                                            b. Tăng trưởng kinh tế

      c. Chi phí sản xuất tăng                                  d. Chi phí sinh hoạt tăng

 

21. Đường tổng cung dài hạn có đặc điểm:

      a. Giống đường tổng cung ngắn hạn              b. Nằm ngang

      c. Dốc lên và có độ dốc lớn                            d. Thẳng đứng

 

22. Nếu sản lượng cân bằng ngắn hạn thấp hơn sản lượng tiềm năng thì giá cả sẽ có xu hướng:

      a. Tăng lên                                                                                 b. Giảm xuống

      c. Không thay đổi                                                                      d. Không phải a, b, c

 

23. Biết MPC = 75%, t = 18%, MPM = 15%. Khi chính phủ tăng chi tiêu G thêm 100 đơn vị thì sản lượng cân bằng sẽ:

     a. Tăng 100 đơn vị                                                                      b. Giảm 100 đơn vị

     c. Tăng 250 đơn vị                                                                      d. Giảm 250 đơn vị

 

24. Trong mô hình giao điểm Keynes với nền kinh tế mở có thuế không phụ thuộc vào thu nhập, nếu chính phủ đồng thời tăng thuế và tăng chi tiêu một lượng là 500 tỷ đồng thì:

a. Sản lượng cân bằng tăng 500 tỷ đồng

b. Sản lượng cân bằng tăng lớn hơn 500 tỷ đồng

c. Sản lượng cân bằng tăng ít hơn 500 tỷ đồng

d. Chưa kết luận được về sự thay đổi của sản lượng

 

25. Biện pháp có thể tài trợ thâm hụt ngân sách là:

a. Phát hành công trái, trái phiếu chính phủ

b. Phát hành đồng tiền có mệnh giá lớn

c. Đúc thêm vàng và bạc

d. Cho phép ngoại tệ sử dụng trong mọi giao dịch

 

26. Nếu Ngân hàng trung ương cắt giảm cung tiền thì trong ngắn hạn:

      a. Lãi suất sẽ tăng                                                                      b. Thất nghiệp sẽ giảm

      c. Sản lượng sẽ tăng                                                                   d. câu a và c

 

27. Khối lượng tiền M1:

a. Nhỏ hơn M2 nhưng khả năng thanh khoản cao hơn

b. Nhỏ hơn M2 và khả năng thanh khoản thấp hơn

c. Lớn hơn M2 và khả năng thanh khoản cao hơn

d. Lớn hơn M2 nhưng khả năng thanh khoản kém hơn

 

28. Giả sử tỷ lệ giữ tiền mặt so với tiền gửi là 23%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5%, tỷ lệ dự trữ dôi thừa là 2% và cung tiền là 1025 tỷ đồng. Lượng tiền mạnh (cơ sở tiền) là:

a. 240 tỷ đồng                                                                      b. 250 tỷ đồng

c. 300 tỷ đồng                                                                      d. 360 tỷ đồng

 

29. Hoạt động nào của ngân hàng trug ương được xem là chính sách tiền tệ mở rộng?

a. Mua trái phiếu chính phủ                                                 b. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

c. Giảm lãi suất chiết khấu                                                   d. Tất cả các đáp án trên

 

30. Đường Phillips ngắn hạn cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa:

a. Tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp                                b. Tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp 

c. Mức thất nghiệp và mức thu nhập khả dụng                   d. Mức tiêu dùng và mức tiết kiệm

 

 

PHẦN 2 (2 điểm): BÀI TOÁN 1

Thị trường hàng hóa A cho bởi đường cung cầu sau:

P=18 ̶ 2Q và P = 3Q ̶ 12 (P: Nghìn $/tấn, Q: tấn)

  1. Xác định mức giá và sản lượng cân bằng trên thị trường? Tính hệ số co giãn của cầu theo giá, hệ số co giãn của cung theo giá tại điểm cân bằng này?
  2. Chính phủ đặt trần giá P=4.000 $/tấn và cung toàn bộ phần thiếu hụt. Tính mức giá và sản lượng trao đổi thực tế trên thị trường?
  3. Chính phủ muốn giá và sản lượng trao đổi giống như ở câu b, nhưng không phải bằng cách đặt trần giá mà bằng cách trợ cấp cho người sản xuất. Tính mức trợ cấp trên mỗi đơn vị bán ra? Người sản xuất và người tiêu dùng, ai là người được lợi hơn nhờ chính sách trợ cấp này?
  4. Chính phủ đặt trần giá P=3.000 $/tấn và không cung phần thiếu hụt. Tính thặng dư tiêu dùng trong trường hợp này và so sánh với thặng dư tiêu dùng trong trong trạng thái cân bằng câu a?

 

PHẦN 3 (2 điểm): BÀI TOÁN 2

Một nền kinh tế có các thông tin sau về các sản phẩm sản xuất và nhập khẩu:

 

 

  1. Tính CPI và tỷ lệ lạm phát năm 2013 và 2014 biết rằng năm 2012 là năm cơ sở với giỏ hàng hóa tiêu dùng cố định {100 cà phê, 300 Pizza, 20 xe máy nhập khẩu}.

b. Tính chỉ số điều chính GDP và tỷ lệ lạm phát năm 2013 và 2014, sử dụng năm 2012 là năm cơ sở.

c. Tỷ lệ lạm phát năm 2014 có khác nhau không khi sử dụng hai phương pháp trên? Giải thích?

 

Đề xuất xem: Đề thi Kinh tế học Cao học Ngoại thương T5.2015 (đợt 1)