ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

MÔN THI CƠ SỞ: KINH TẾ HỌC (đợt 2)

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Câu 1 (2 điểm):

Trình bày điều kiện lựa chọn sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo (vẽ đồ thị minh họa)?

Giả định các điều kiện khác giữ nguyên, hãy cho biết phản ứng của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo về mức sản lượng tối ưu trong các trường hợp:

 • Giá sản phẩm đầu ra mà doanh nghiệp cung ứng trên thị trường tăng.
 • Giá nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp giảm.
 • Chi phí cố định của doanh nghiệp tăng.
 • Tiền thuê nhân công của doanh nghiệp tăng.

 

Câu 2 (2 điểm):

Nền kinh tế ở trạng thái như thế nào và xu hướng vận động ra sao khi tiết kiệm lớn hơn hoặc nhỏ hơn đầu tư? Vẽ đồ thị, giải thích?

Trong trường hợp nào thì chính phủ nên thực hiện chính sách kích cầu? Vì sao?

 

Câu 3 (3 điểm):

Nhà độc quyền Hoàng Phát có hàm Tổng chi phí TC = 0,5Q2  + 2Q + 47,5; đường cầu mà Hoàng Phát đối diện có dạng P = 52 – 2Q. Biết rằng giá cả P tính bằng đơn vị tiền/sản phẩm, Q tính bằng đơn vị sản phẩm. Hãy tính:

 1. Mức sản lượng để Hoàng Phát tối đa hóa doanh thu là bao nhiêu?
 2. Mức sản lượng để Hoàng Phát tối đa hóa lợi nhuận là bao nhiêu?
 3. Hoàng Phát định giá bằng bao nhiêu để bán được nhiều sản phẩm nhất mà không bị lỗ?
 4. Giả sử chính phủ đánh thuế t = 2,5đ/đơn vị thì Hoàng Phát sản xuất với sản lượng bao nhiêu?

 

Câu 4 (3 điểm):

Một nền kinh tế được mô tả bởi các phương trình sau:

Y = C + I + G,                                Y = 200,                              C = 23 + 0,8(Y – T).

I = 50 – 9r,                                      G = 60,                                T = 40 + 0,1Y.

Trong đó, Y là sản lượng, C là tiêu dùng của hộ gia đình, I là đầu tư của doanh nghiệp, G là chi tiêu của chính phủ, T là doanh thu từ thuế, r là lãi suất.

 1. Hãy tính tiết kiệm quốc dân, tiết kiệm của khu vực tư nhân, tiết kiệm của khu vực công và lãi suất cân bằng?
 2. Giả sử sản lượng tăng lên 209. Hãy tính toán lại câu (a) và giải thích nguyên nhân của những biến động trong tiết kiệm của khu vực tư nhân, tiết kiệm của khu vực công, và lãi suất cân bằng?
 3. Giả sử nền kinh tế mở, với nhập khẩu IM = 5 + MPM x Y và xuất khẩu X = 50 (lưu ý, mức sản lượng của nền kinh tế có thể thay đổi). Trong đó MPM là khuynh hướng nhập khẩu cận biên. Hãy tính lại lãi suất, số nhân chi tiêu của nền kinh tế này và cho nhận xét số nhân của nền kinh tế mở?

 

---------------

Ghi chú:

 • Đề thi này gồm 02 trang’
 • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 

Tham khảo thêm: Làm thế nào đạt Điểm 10 môn Quy hoạch Tuyến tính?