Tiêu chí đánh giá bài thi

 

STT

Nội dung

Yêu cầu cụ thể

Điểm tối đa

1

Xác định đúng bản chất vấn đề mà lập luận nêu ra

 

  • Thí sinh phải chỉ rõ ra được cốt lõi của bài viết
  • Thí sinh có thể đồng ý/không đồng ý/đồng tình 1 phần với quan điểm bài viết nhưng phải khẳng định rõ quan điểm
  • Thí sinh nêu rõ đánh giá chung về bài viết/luận điểm (ví dụ bài viết chặt chẽ, rõ ràng, lập luận, thông tin, minh chứng đầy đủ, phù hợp, nhất quán,…v.v

2,0

2

Chỉ rõ những điểm hợp lý/chưa hợp lý của bài viết để bảo vệ quan điểm của mình

  • Thí sinh phải đưa ra các chỉ dẫn/minh chứng trong bài viết cho các phương án:
  • Đồng ý/không đồng ý/hoặc đồng ý một phần

 

4,0

3

Bình luận sắc sảo, có dẫn chứng mới thuyết phục để củng cố nhận định/đánh giá bài viết.

  • Thí sinh trong chừng mực nhất định có thể gợi ý các ý tưởng hoặc dẫn chứng ngoài phạm vi bài viết để minh chứng cho quan điểm/đánh giá của mình
  • Lưu ý: nếu quá sa đà vào việc đưa ra các dẫn chứng mới có thể dẫn đến bài viết bị “lạc đề”

 

2,0

4

Cấu trúc chặt chẽ

Cấu trúc chặt chẽ ba phần mở bài, thân bài, kết luận

1,0

5

Diễn đạt

Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ sử dụng phù hợp

1,0

 

TỔNG

 

10,0