Đề cương chi tiết môn Đánh giá Năng lực (ĐGNL) Cao học ĐHKT-ĐHQG HN