NỘI DUNG 10 BUỔI ÔN THI CAO HỌC

Buổi 1: Tổng quan về tiếng Anh:

 • Cấu trúc câu cơ bản.
 • Thành phần câu cơ bản.
 • Tính từ sở hữu.
 • Phân biệt giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu.

Buổi 2: Học cách sử dụng Tính từ:

 • Dấu hiệu nhận biết tính từ và trạng từ.
 • Cấu trúc câu của các dạng so sánh:
 • So sánh bằng
 • So sánh hơn
 • So sánh kém
 • So sánh kép
 • So sánh gấp nhiều lần

Buổi 3: Học về Trạng từ:

 • Định nghĩa
 • Phân loại
 • Trạng từ và tính từ có chung cách viết đọc
 • Vị trí

Buổi 4: Học cách sử dụng đúng của Mạo từ trong tiếng Anh:

 • Vị trí của mạo từ.
 • Sự khác nhau của A/An/The.
 • Cách dung đặc biệt của mạo từ The.
 • Một số lỗi phổ biến về cách dung của mạo từ và danh từ.

Buổi 5: Học về liên từ:

 • Các loại liên từ:
 • Liên từ kết hợp.
 • Liên từ tương quan.
 • Liên từ phụ thuộc.
 • Những bộ ba Liên từ - Giới từ và Trạng từ có nghĩa giống nhau.
 • Phân biệt một số cách dùng dễ gây nhầm lẫn thông dụng: Most, most of, almost, mostly

-    Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others.

 

Buổi 6:: Các kiến thức ngữ pháp cơ bản tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi ( phần 1) :

 • Tính từ Ving và Ved.
 • Câu bị động, chủ động.
 •  Mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề quan hệ

 

Buổi 7: Các kiến thức ngữ pháp cơ bản tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi ( phần 2) :

 • Câu trực tiếp, gián tiếp.
 • Câu điều kiện.
 • Câu ước : wish, if only.

 

Buổi 8: Chiến lược khi làm bài thi Reading:

 • Các bước làm:
 1. Phân loại câu hỏi
 2. Xác định từ khóa
 3. Lướt nhanh tìm vị trí chứa thông tin
 4. Đọc kỹ đoạn thông tin đã được xác định
 5. Loại trừ phương án sai
 • Cách xác định từ khóa

Buổi 9:: Bổ trợ kỹ năng Reading: tìm từ khóa:

 • Cách  xác định từ loại cần điền cho chỗ trống
 • Nghệ thuật đoán nghĩa từ mới trong tiếng Anh

Buổi 10: Tổng Kết và làm đề thi, đánh giá kết quả.