BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                 

               NĂM 2010 (ĐỢT 1)                                                                           

                ----------------------                                            MÔN THI: TOÁN KINH TẾ

                                                                                            Thời gian làm bài: 180 phút  

 

Câu 3.

Có 3 kiện hàng. Kiện thứ nhất có 8 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B. Kiện thứ hai có 6 sản phẩm loại A và 4 sản phẩm loại B. Kiện thứ ba có 3 sản phẩm loại A và 7 sản phẩm loại B.

  1. Chọn ngẫu nhiên mỗi kiện ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để có ít nhất 1 sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra.
  2. Chọn ngẫu nhiên 2 kiện, rồi từ 2 kiện đã chọn lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ mỗi kiện ra 1 sản phẩm. Tìm quy luật phân phối xác suất của số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm lấy ra.

 

Câu 4.

Điều tra ngẫu nhiên doanh thu trong 100 ngày ở một trạm A thu lệ phí giao thông, ta thu được số liệu sau:

 

Doanh thu (triệu đồng)

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

             Số ngày

   6

   9

  15

  19

  17

  14

  12

   8

 

Cho biết doanh thu/ ngày ở trạm A là đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

  1. Hãy ước lượng doanh thu trung bình hàng ngày của trạm A với độ tin cậy 95%.
  2. Biết doanh thu hàng ngày ở trạm B là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với doanh thu trung bình là 7,5 triệu đồng, độ lệch chuẩn là 2,5 triệu đồng.
  1. Cho biết doanh thu ở trạm A ổn định hơn trạm B hay không? Kết luận với α = 5%.
  2. Hãy tính xác suất để doanh thu của trạm B lớn hơn 10 triệu đồng/ ngày.

 

 

 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

 

Đề xuất bài viết: 10 Bí quyết giúp ôn thi đầu vào Cao học cực hiệu quả