Đề thi Kinh tế học Thạc sĩ Học viện ngân hàng T4.2019 (Đợt 1) gồm có Đề 1 và Đề 2: