ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------&-----------                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Môn thi sở: KINH TẾ HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 302/SĐH, ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

A- NỘ I DUN G

 

 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC

 
 1. Những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế
 2. Kinh tế học hiện đại - khoa học về sự lựa chọn kinh tế củahội
 3. Các công cụ phân tích kinh tế

CHƯƠNG 2. THỊ TRƯỜNG: CẦU, CUNGGIÁ CẢ

 1. Cầu, cung giá cả cân bằng thị trường
 2. Sự thay đổi giá cân bằng
 3. Sự co giãn của cầucung
 4. Một vài ứng dụng về phân tích cung - cầu

CHƯƠNG 3. SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 1. Sở thích của người tiêu dùng
 2. Sự ràng buộc ngân sách
 3. Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng
 4. Đường cầu của người tiêu dùng đường cầu thị trường

CHƯƠNG 4. HÀNH VI CUNG ỨNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Phân tích về chi phí
 2. hình tổng quát về hành vi cung ứng của doanh nghiệp

CHƯƠNG 5. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNGHÀNH VI CUNG ỨNG SẢN PHẨM

 1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
 2. Thị trường quyền thuần tuý
 3. Thị trường độc quyền nhóm
 4. Thị trường cạnh tranhtính chất độc quyền

CHƯƠNG 6. THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT SỰ LỰA CHỌN CỦA DOANH NGHIỆP

 1. thuyết về sản xuất
 2. Thị trường các yếu tố sản xuất (thị trường lao động, thị trường vốn đất đai)

CHƯƠNG 7. VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

 1. Thị trường hiệu quả
 2. Các khuyết tật của thị trường
 3. Vai trò kinh tế của Chính phủ trong kinh tế thị trường

CHƯƠNG 8. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ

 1. Mục tiêu công cụ của kinh tế vĩ
 2. Hạch toán sản lượng quốc gia
 3. Tổng cầu, tổng cung cân bằng kinh tế vĩ

CHƯƠNG 9. TỔNG CẦU, CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

 1. Tiêu dùng, đầu sản lượng quốc gia
 
 1. Chính sách tài khoá sản lượng quốc gia

CHƯƠNG 10. TIỀN TỆHOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

 1. Thị trường tiền tệ
 2. Ngân hàng thương mại
 3. Ngân hàng Trung ươngChính sách tiền tệ

CHƯƠNG 11. HỖN HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆCHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ

 1. hình IS - LM
 2. Tác động của chính sách tiền tệ chính sách tài khoá tronghình

CHƯƠNG 12. THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

 1. Thất nghiệp
 2. Lạm phát (khái niệm, tác động, nguyên nhân giải pháp đối với lạm phát)

CHƯƠNG 13. QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 1. Thương mại quốc tế chính sách thương mại
 2. Thị trường ngoại hối tỉ giá hối đoái
 3. Cán cân thanh toán quốc tế
 4. Ảnh hưởng của chính sách kinh tế đối ngoại đến sản lượng quốc gia
 5. Hệ thống thương mạitài chính quốc tế

B- TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. David Begg, Stanley Fisher and Rudiger Dủnbusch, Kinh tế học – Tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 1992
 2. Kim Dũng (chủ biên), Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô, NXB Lao động-Xã hội, 2007
 3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Bộ môn Kinh tế vi mô, Bài tập Kinh tế học vi mô,

NXB Lao động - hội, 2007

 1. Kim Dũng, Kinh tế vi mô trắc nghiệm, NXB Hồng đức, 2007
 2. Phạm Văn Minh, (chủ biên), Bài tập Kinh tế học vi , NXB Lao động - hội, 2005
 3. Nguyễn Văn Công, Bài giảng thực hành Kinh tế mô II, NXB Lao động, 2006
 4. Bộ Giáo dục Đào tạo, Kinh tế học mô. Giáo trình dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, NXB Giáo dục, 2007
 5. Phí Mạnh Hồng, Giáo trình Kinh tế học vi mô, NXB Đại học Quốc gia, 2009
 6. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Bộ môn Kinh tế mô, Giáo trình nguyên Kinh tế mô, NXB Lao động-Xã hội, 2007
 7. Mankiw G, Nguyên Kinh tế học. Tập II: Kinh tế học mô, NXB Lao động-Xã hội, 2007
 8. Kinh tế Vi - Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội
 9. Kinh tế - Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội
 10. Kinh tế Vi mô - Câu hỏi trắc nghiệm bài tập - Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội

 

2