Đề cương ôn tập chi tiết đầu vào Cao học Kinh tế Quốc dân 2020 được tham khảo từ năm 2018. 

Sau đây là Đề cương ôn tập chi tiết đầu vào Cao học Kinh tế Quốc dân 2018 do trường công bố: