Toán kinh tế - Trang 3

Toán kinh tế

Đề cao học Ngoại thương toán kinh tế FTU 2012

Đề cao học Ngoại thương toán kinh tế FTU 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG            ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2012 (ĐỢT 2) HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC                                   Môn thi: Toán kinh tế                                                                                                Thời gian làm bài: 180 phút ___________________________________________________________________________________ Câu 1 (2 điểm). Một doanh nghiệp có hàm cầu sản xuất: Q = 80K32L34  (K > 0, L > 0). Trong đó Q  ̵  sản lượng, K  ̵ ...

Đề toán cao học kinh tế quốc dân 2013

Đề toán cao học kinh tế quốc dân 2013
                    BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                         MÔN THI: TOÁN KINH TẾ  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH...

Đề thi Cao học Toán Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Tháng 5.2014

Đề thi Cao học Toán Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Tháng 5.2014
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                              ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                               THÁNG 5 NĂM 2014 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2014                                       Môn thi: TOÁN KINH TẾ                                                                                                                       Thời gian làm bài: 180 phút   Thí sinh làm phần Toán cơ sở và phần Xác suất thống kê vào các...
0989290633