HỌC VIỆN NGÂN HÀNG                    ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2010

                                                                                        MÔN THI: TOÁN KINH TẾ

                                                                                                 Thời gian 180 phút

 

Câu 1 (1,5đ).

Cho hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X:

 

  1. Tìm k, tính xác suất X nhận giá trị nhỏ hơn 2.
  2. Tiến hành 3 lần thử độc lập cho X, gọi Y là số lần nhận được X > 2. Tính xác suất (Y ≤ 1).

 

Câu 2 (3,5đ).

Thời gian hoàn thành một chi tiết nhà máy A là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Theo dõi ngẫu nhiên 121 chi tiết người ta thu được kết quả sau:

 

   Thời gian hoàn thành

               (phút)

từ 10

đến < 15

từ 15

đến < 18

từ 18

đến < 20

từ 20

đến < 25

từ 25

đến < 30

           Số chi tiết

     20

      24

      33

      25

      19

 

  1. Với mức tin cậy 95%, hãy ước lượng thời gian trung bình tối đa hoàn thành một chi tiết.
  2. Ở nhà máy B cùng sản xuất loại chi tiết này, người ta tính được thời gian hoàn thành một chi tiết có độ lệch chuẩn là 5 phút. Với mức ý nghĩa 5% có thể xem thời gian hoàn thành một chi tiết nói trên ở A ít phân tán hơn B hay không?
  3. Với mức tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ chi tiết được hoàn thành với thời gian 18 phút trở lên ở nhà máy A và số chi tiết được hoàn thành với thời gian 18 phút trở lên ở nhà máy A nếu nhà máy A sản xuất 12000 chi tiết.

 

 

 

Cho biết: u0,05 = 1,645; : u0,025 = 1,96; χ0,952(120) = 95,7.

Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm!

 

Xem thêm: Kinh nghiệm Ôn thi cao học môn Xác suất thống kê