BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                           THÁNG 5/2012

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HOC                                   MÔN THI: TOÁN KINH TẾ

                          ------:------                                                            (Thời gian làm bài: 180 phút)

 

 

Câu 1 (1 điểm) Một hãng sản xuất có đường cầu là Q = 1200 – 2P, với P là giá bán.

 1. Xác định giá bán P để doanh thu của hãng đạt cực đại.
 2. Nếu hãng đặt giá P1  = 280 thì doanh thu thay đổi bao nhiêu so với doanh thu cực đại.

Câu 2 (1 điểm) Cho hàm sản xuất của một doanh nghiệp Q = 30K0,2L0,9  ;

Trong đó Q là sản lượng (số sản phẩm), K là vốn (triệu đồng), L là lao động (người).

 1. Doanh nghiệp có hàm sản xuất có hiệu quả thay đổi như thế nào theo quy mô?
 2. Năng suất lao động đo bằng số sản phẩm/1 lao động. Tính tốc độ tăng của năng suất lao động theo vốn tại mức K0  = 100, L0  = 40.

 

Câu 3 (3 điểm) Cho hàm lợi ích hộ gia đình có dạng Ux1, x2  = x1x2 , trong đó x1, x2  lần lượt là số lượng sản phẩm thứ nhất và thứ hai được tiêu dùng. Cho giá một đơn vị sản phẩm tương ứng với hai sản phẩm là p1, p2 , lợi ích hộ gia đình là uo : p1, p2 , uo  > 0.

 1. Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange tìm lượng sản phẩm tiêu dùng mỗi loại sao cho lợi ích bằng uo  với ngân sách chi tiêu là cực tiểu.
 2. Với p1  = 8, p2  = 4, u0  = 8, hãy tìm lời giải cụ thể cho câu hỏi a).
 3. Với dữ kiện câu b) để lợi ích u0  tăng 1 đơn vị thì ngân sách chi tiêu cực tiểu tăng bao nhiêu?
 4. Để lợi ích u0  tăng 1% thì ngân sách chi tiêu cực tiểu tăng bao nhiêu %?

 

Câu 4 (2 điểm) Thu hoạch 41 điểm trồng loại đậu A và 30 điểm trồng loại đậu B, quan sát năng suất hai loại đậu người ta thu được các phương sai mẫu tương ứng là 9,53 (tạ/ha)2  và 8,41 (tạ/ha)2 .

Giả thiết rằng năng suất cả hai loại đậu là các biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

 1. Với độ tin cậy 95% độ phân tán của năng suất loại đậu A tối thiểu là bao nhiêu?
 2. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng độ phân tán về năng suất của hai loại đậu như nhau không?
 3. Nếu biết độ phân tán về năng suất loại đậu A đo bằng độ lệch chuẩn là 3 (tạ/ha) thì khả năng để trong mẫu gồm 41 điểm trồng loại đậu A có phương sai mẫu lớn hơn 5,9645 là bao nhiêu?

 

Câu 5 (2 điểm) Kiểm tra ngẫu nhiên 16 bóng đèn loại A tính được tổng tuổi thọ của chúng là 19200 (giờ) và độ lệch chuẩn mẫu là 26,094 (giờ). Giả thiết tuổi thọ của bóng đèn loại A và loại B là các biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

 1. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn loại A với độ tin cậy 95% bằng khoảng tin cậy đối xứng.
 2. Phải chọn kích thước mẫu tối thiểu bằng bao nhiêu để với độ tin cậy 95% thì sai số của ước lượng tuổi thọ trung bình bóng đèn loại A không vượt quá 5 (giờ).
 3. Độ phân tán của tuổi thọ bóng đèn loại B đo bằng độ lệch chuẩn là 20 (giờ). Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng tuổi thọ bóng đèn loại B ổn định hơn bóng đèn loại A hay không?

 

Câu 6 (1 điểm) Cho biến ngẫu nhiên gốc X phân phối chuẩn và một mẫu ngẫu nhiên kích thước n lập từ X. Chứng minh rằng trung bình mẫu là ước lượng hợp lý tối đa của E(X).

 

Cho: Pχ2(40)>26,509  = 0,95; Pχ2(40)>55,7584  = 0,05; Pχ2(15)>24,99  = 0,05

          PT15<2,13  = 0,975;      f0,025 (40,29) = 2,028;       f0,975 (40,29) = 0,512.

_________________________________________________________________________________________

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

Đề xuất xem thêm: Kinh nghiệm Ôn thi cao học môn Xác suất thống kê