BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG                                MÔN THI: TOÁN KINH TẾ

                                                                                                 Thời gian làm bài: 180 phút  

                                                                                           

 

Câu 3 (3 điểm).

Tỷ lệ khách hành phản ứng tích cực đối với một chiến dịch quảng cáo là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất như sau:

 

   X(%)

    0

  10

   20

   30

   40

   50

  60

      Px

  0,05

 0,15

   0,3

   0,2

 0,15

   0,1

   k

 

  1. Tìm k để với xác suất Px tạo nên một bảng phân phối xác suất.
  2. Với kết quả câu a, hãy tìm tỷ lệ khách hàng bình quân phản ứng tích cực đối với một chiến dịch quảng cáo đó.

 

Câu 4 (2 điểm).

Trọng lượng bao gạo phân bón NPK được đóng gói tự động của một nhà máy theo quy định là 27,5 kg. Kiểm tra ngẫu nhiên 41 bao phân bón NPK mới đóng gói của nhà máy đó thu được kết quả sau:

 

  Trọng lượng bao (kg)

   25

   26

   27

   28

   29

               Số bao

    8

   10

   10

    8

    5

 

  1. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng trọng lượng trung bình một bao phân bón NPK của nhà máy đó?
  2. Với mức ý nghĩa 0,05 có thể cho rằng các bao phân bón NPK của nhà máy đó bị đóng thiếu không?

Giả thiết trọng lượng bao gạo phân bón NPK được đóng gói tự động là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn .

 

(Cho biết: u0,025=1,96; t0,025(40) = 2,021; t0,05(40) = 1,684)

 

 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên:…………………………………………………..Số báo danh……………………...

 

Bài viết liên quan: Kinh nghiệm Ôn thi cao học môn Xác suất thống kê