Hầu hết các bạn học Tiếng Anh thì đều đã được học 12 thì trong Ngữ pháp tiếng anh. Tuy nhiên, sau một thời gian bỏ bẫng nó lại dường như mới. Do đó, trung tâm ôn luyện thi cao học Centre Train cung cấp bản tóm tắt 12 thì một cách cơ bản và dễ hiểu giúp các bạn nhanh chóng tổng hợp lại kiến thức.

Với mỗi thì, trung tâm sẽ cung cấp cho bạn:

  • Cấu trúc ngữ pháp
  • Dấu hiệu nhận biết
  • Cách sử dụng thì

1. Hiện tại (present)

1.1 Hiện tại đơn giản (simple present)

 

1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive)

 

1.3 Hiện tại hoàn thành (Present perfect)

 

1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect progressive)

2. Quá khứ (Past)

2.1 Quá khứ đơn giản (simple past) 

 

2.2 Quá khứ tiếp diễn (past progressive)

 

2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect)

 

2.4 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive)

3. Tương lai (future)

3.1 Tương lai đơn giản (Simple future)

 

3.2 Tương lai tiếp diễn (future progressive)

 

3.3 Tương lai hoàn thành (future perfect)

 

3.4 Tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect progressive)

 

Xem thêm: Kinh nghiệm vượt qua đầu vào Cao học Tiếng Anh