Xem Đáp án giải tại: 

Đáp án chi tiết đề thi thử Ôn thi Cao học Kinh tế học