Các bạn có nhu cầu học cao học trường Học viên ngân hàng có thể tham khảo thêm tài liệu dưới đây:

http://gs.hvnh.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2017-dot2-.html