75 Cấu trúc Tiếng Anh đầu vào Cao học: 

Tài liệu Basic Grammar Tiếng Anh ôn thi đầu vào cao học:

Tài liệu Ngữ Pháp TOEFL GRAMMAR full HD

Nội dung 10 BUỔI Khoá học Online

Tiếng Anh ôn thi cao học

✅Buổi 1: Tổng quan về tiếng Anh:

☑ Cấu trúc câu cơ bản. 

☑ Thành phần câu cơ bản.

☑ Tính từ sở hữu.

☑ Phân biệt giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu.

✅Buổi 2: Học cách sử dụng Tính từ:

☑ Dấu hiệu nhận biết tính từ và trạng từ.

☑ Cấu trúc câu của các dạng so sánh:

☑ So sánh bằng, hơn, kém, kép, gấp nhiều lần

✅Buổi 3: Học về Trạng từ:

☑ Định nghĩa

☑ Phân loại

☑ Trạng từ và tính từ có chung cách viết đọc

☑ Vị trí

✅Buổi 4: Học cách sử dụng đúng của Mạo từ trong tiếng Anh:

☑ Vị trí của mạo từ.

☑ Sự khác nhau của A/An/The.

☑ Cách dung đặc biệt của mạo từ The.

☑ Một số lỗi phổ biến về cách dung của mạo từ và danh từ.

✅Buổi 5: Học về liên từ:

☑ Các loại liên từ:

☑ Liên từ kết hợp.

☑ Liên từ tương quan.

☑ Liên từ phụ thuộc.

☑ Những bộ ba Liên từ - Giới từ và Trạng từ có nghĩa giống nhau.

☑ Phân biệt một số cách dùng dễ gây nhầm lẫn thông dụng: Most, most of, almost, mostly

- Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others.

✅Buổi 6:: Các kiến thức ngữ pháp cơ bản tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi (PHẦN 1):

☑ Tính từ Ving và Ved.

☑ Câu bị động, chủ động.

☑ Mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề quan hệ

✅Buổi 7: Các kiến thức ngữ pháp cơ bản tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi (PHẦN 2):

☑ Câu trực tiếp, gián tiếp.

☑ Câu điều kiện.

☑ Câu ước : wish, if only.

✅Buổi 8: Chiến lược khi làm bài thi Reading:

- Các bước làm:

☑ Phân loại câu hỏi

☑ Xác định từ khóa

☑ Lướt nhanh tìm vị trí chứa thông tin

☑ Đọc kỹ đoạn thông tin đã được xác định

☑ Loại trừ phương án sai

☑ Cách xác định từ khóa

✅Buổi 9:: Bổ trợ kỹ năng Reading: tìm từ khóa:

☑ Cách xác định từ loại cần điền cho chỗ trống

☑ Nghệ thuật đoán nghĩa từ mới trong tiếng Anh

✅Buổi 10: Tổng Kết và làm đề thi, đánh giá kết quả.

 

Nội dung 10 BUỔI Khoá học Online

Buổi 1: Tổng quan về tiếng Anh:
https://www.youtube.com/watch?v=wsbFKMKrhGg&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=8NdUuh8GxXU
Buổi 2: Học cách sử dụng Tính từ:
https://youtu.be/KKXwbqJnMJg
Buổi 3: Học về Trạng từ:
https://youtu.be/GD1AAqIs7mE
Buổi 4: Học cách sử dụng đúng của Mạo từ
https://www.youtube.com/watch?v=ZHh83xoKrfk&t=54s
Buổi 5 + 6: Học về liên từ:
https://www.youtube.com/watch?v=4nNa_DbPMU8&t=45s
Buổi 7: Các kiến thức ngữ pháp cơ bản tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi
https://www.youtube.com/watch?v=ARmHUbGST6c&t=28s
Buổi 8: Chiến lược khi làm bài thi Reading:
https://www.youtube.com/watch?v=2QY3tzfY-Z0&t=7s
Buổi 9: Bổ trợ kỹ năng Reading: tìm từ khóa:
https://www.youtube.com/watch?v=bzoCZHo7_ks
Buổi 10: Tổng Kết và làm đề thi, đánh giá kết quả.
https://www.youtube.com/watch?v=DlKqGDL-O4w
https://www.youtube.com/watch?v=g9qaOxI-uns

 

6 BUỔI HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN Tiếng Anh cao học:
Buổi 1 môn Tiếng Anh 
https://youtu.be/iIUekWL5Liw
Buổi 2 Hệ thống kiến thức TA cao học
https://youtu.be/f6Wr4D2iMjw
Buổi 3 Hệ thống kiến thức Tiếng Anh
https://youtu.be/XmdOu6KJG1U
Buổi 4 Hệ thống kiến thức Tiếng Anh:
https://youtu.be/g7U6QAG-TsQ
Buổi 5 Tiếng Anh 
https://youtu.be/Plp0wB0vwlY
Buổi 6 môn Tiếng Anh cao học (part 1):
https://youtu.be/yUVEqnQ5nXM
Buổi 6 TA part 2:
https://youtu.be/fwumqBVx38A