Buổi 1 môn Kinh tế học VĨ MÔ (chương 1 2 3 ):

Nội dung học:

+ Khái niệm: GDP, GNP, D, g, CPI, tỷ lệ lạm phát

+ Nắm được cách chữa bài tập mẫu

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế 

Nội dung học:

Chương 3 Vĩ mô khá ngắn cả lớp chỉ học:

- Các nhân tố (nguồn lức ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng:

Y = A F (K , L, H, L)

- Đồng nhất thức:

Y = Tăng trưởng = Thu nhập quốc dân

 

 

Chương 4 5 6 Kinh tế học Vĩ Mô:

C4: Chương này không thi nhưng cả lớp vẫn phải học:

Các công thức biến đổi:

Yd, Sp, Sg, BB

C5: Thất nghiệp chỉ học đúng 1 công thức: Wr = Wn/P (tiền lương thực tế)

C6; Mô hình AD- AS (tổng cầu - tổng cung)

Đây là chương quan trong khi đi thi cả lớp phải học:

- Các nhân tố Ảnh hưởng tới AD

AD = C + I + G + X - IM

- Các nhân tốc ảnh hưởng tới AS:

P nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng --> CFSX tăng ---> AS giảm

Chương 4: Tiết kiệm đầu tư và Hệ thống tài chính: (Xem từ: Phút 01 ---> Phút 24)

 

 

Chương 6 Mô hình AD - AS Kinh tế học VĨ MÔ (Bản đáp án thi)

Lưu ý: Đây là 1 chương bản lề cho ôn thi cao học Học viện Ngân hàng và Cao học ĐHQGHN là chương đặt nền tảng cho chương 7: CS Tài khóa, Chương 8 CS tiền tệ lên cả lớp ôn chắc cho thầy.

- Nôi dung:

  1. Học các nhân tố ảnh hưởng đến sự Dịch Chuyển AD (là C, I , G , X )

  2. Biết cách đọc đề bài để --> ra được đường AD, hoặc AS dịch chuyển

  3. Vẽ đồ thị AD-AS dựa vào đồ thị phân tích tác động đến: Mức giá P, Sản lượng Y, việc làm, thất nghiệp, Lạm phát.

Chương 6 Mô hình AD - AS Kinh tế học VĨ MÔ (Bản đáp án thi)

Xem tiếp từ: Phút 04 (Sự dịch chuyển đường AS)

 

 

Chương 7 Tổng cầu và chính sách tài khóa

Đây là chương quan trọng gần như 100% sẽ thi cho BA và UEB lên cả lớp nắm cho thầy.

  1. Đường AE = C + I + G + X -IM

AE = C- MPCT + I + G + X - {(1 -t)MPC - MPM}x Y

2. Xây dựng số nhân chi tiêu (m), Số nhân thuế mT

3. Học thuộc lòng cho thầy Chính sách tài khóa mở rộng. CSTK thắt chặt

a) bối cảnh, b) mục tiêu, c)công cụ của CP, d vẽ đồ thị

4. Biết làm bài tập về

- Xây dựng đường AE, tính sản lượng cân bằng

- Tìm số nhân m, mT

- Khi CP tăng chi tiêu, đàu tư,...

- Sự thay đổi trước và sau khi CP tăng chi tiêu (đoạn này khó phải học kỹ)

Chương 7 Tổng cầu và chính sách tài khóa

 

 

Làm thêm Bài 3 từ phút: 02:03:31

 

Chương 8 Chính sách tiền tệ (Bản siêu đáp án thi)

Nội dung học: 

+ B là cơ sở tiền, Cu là tiền mặt ngoài Ngân hàng, R là dự trữ trong Ngân hàng B = Cu + B

+ MS là cung tiền, D là tiền gửi vào Ngân hàng MS = Cu + D + Xây dựng Số nhân tiền (mM). + rr = rrr + rrex ( dự trữ thực tế của Ngân hàng = Dự trữ bắt buộc + Dôi ra)

- Hai nhân tố ảnh hưởng tới Số nhân tiền (là Cr, rr)

+ Ba công cụ điều tiết MS của NHTW là: OMO mua bán trái phiếu Chính phủ, Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, Tỷ lệ chiết khấu

+ Nắm được Hai chính sách tiền tệ là chính sách tiền tệ mở rộng, Thắt chặt để phân tích tác động đến Nền kinh tế hoặc chính sách tiền tệ của Chính phủ

+ Học cách chữa bài tập phần chính sách tiền tệ

 

 

Chương 9 + 10: Lạm phát và Tỷ giá hối đoái Kinh tế học VĨ MÔ:

Nội dung học chương 9:

- Khái niệm, Công thức Lạm phát

-Các Nguyên nhân dẫn đến Lạm phát (Cầu kéo, CF đẩy, LP kỳ vọng, LP do tiền tệ)

-Ảnh hưởng của Lạm phát đến NKT

Nội dung học chương 10:

-Các nhân tố ảnh hưởng cung cầu USD-VND

-Ảnh hưởng của tỷ giá đến NKT

 

 

Hệ thống kiến thức Kinh tế học VĨ MÔ (Bản bị thiếu)

 

 

Quan trọng:  Bản tổng hợp ĐÁN ÁN LÀM SẴN Kinh tế học VI MÔ VÀ vĨ mô (Part1):

 

 

Hướng dẫn ôn thi cao học môn Kinh tế học (part 2):