Khoá ôn thi môn Tài chính - Ngân hàng cao học HVNH BA:

- Buổi 1: 

 

 

- Buổi 2: 

 

- Buổi 3:

 

- Buổi 4:

 

buổi 5 môn TCNH part 1:

 

 

Buổi 5 môn TCNH part 2 (Cô Dung SĐH)

 

Buổi 5 môn TCNH part 3 (cô Dung):