Đề cương ôn tập chi tiết đầu vào Cao học Kinh tế Quốc dân T5.2022 (đợt 1) được tham khảo từ năm 2018 và sử dụng cho cao học NEU đợt 1 năm 2022. 

Sau đây là Đề cương ôn tập chi tiết đầu vào Cao học Kinh tế Quốc dân 2018 do trường công bố được cập nhật vào năm 2022: