Đề cương ôn tập chi tiết đầu vào Cao học Kinh tế Quốc dân 2020 (đợt 2) được tham khảo từ năm 2018 và sử dụng cho đợt 2 năm 2020. 

Sau đây là Đề cương ôn tập chi tiết đầu vào Cao học Kinh tế Quốc dân 2018 do trường công bố: